Teoria Gier – dwa przykłady

Ame­ry­kań­ski bar w latach 90tych XX wieku. W jego środku sły­chać Jazz oraz kule ude­rza­jące o sie­bie na stole bilar­do­wym. Przy sto­liku sie­dzi 5 przy­ja­ciół – mło­dych męż­czyzn. Gło­śno roz­ma­wiają i piją whi­sky. Do środka wcho­dzi piękna kobieta razem z 4 kole­żan­kami. Wysoka blon­dynka, w sza­rej ale ele­ganc­kiej dłu­giej spód­nicy. Wszy­scy wokół zwró­cili na nią uwagę. Rów­nież pię­ciu męż­czyzn sku­piło na niej … Continue reading Teoria Gier – dwa przykłady

Księżyc, Św. Mikołaj i cykle na rynku.

„(…) faraon miał sen. Stał nad Nilem. I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. Faraon przebudził … Continue reading Księżyc, Św. Mikołaj i cykle na rynku.