Vrindavan – miasto wdów

Vrin­da­van to mia­sto w Indiach liczące około 50 tys. osób. Poło­żone 150 km od Delhi. Święte mia­sto hin­du­izmu, w któ­rym Kryszna spę­dzał dzie­ciń­stwo. Sły­nie z licz­nych świą­tyń i sie­dzib orga­ni­za­cji reli­gij­nych. W tym samym mie­ście poja­wia się jedno ze zja­wisk, które być może ma istotny wpływ na pozy­cję tego kraju w ran­kin­gach głodu i ubó­stwa i przez które nazy­wane jest mia­stem wdów. Los kobiet … Continue reading Vrindavan – miasto wdów

Księżyc, Św. Mikołaj i cykle na rynku.

„(…) faraon miał sen. Stał nad Nilem. I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. Faraon przebudził … Continue reading Księżyc, Św. Mikołaj i cykle na rynku.