Teoria Gier – dwa przykłady

Ame­ry­kań­ski bar w latach 90tych XX wieku. W jego środku sły­chać Jazz oraz kule ude­rza­jące o sie­bie na stole bilar­do­wym. Przy sto­liku sie­dzi 5 przy­ja­ciół – mło­dych męż­czyzn. Gło­śno roz­ma­wiają i piją whi­sky. Do środka wcho­dzi piękna kobieta razem z 4 kole­żan­kami. Wysoka blon­dynka, w sza­rej ale ele­ganc­kiej dłu­giej spód­nicy. Wszy­scy wokół zwró­cili na nią uwagę. Rów­nież pię­ciu męż­czyzn sku­piło na niej … Continue reading Teoria Gier – dwa przykłady

Vrindavan – miasto wdów

Vrin­da­van to mia­sto w Indiach liczące około 50 tys. osób. Poło­żone 150 km od Delhi. Święte mia­sto hin­du­izmu, w któ­rym Kryszna spę­dzał dzie­ciń­stwo. Sły­nie z licz­nych świą­tyń i sie­dzib orga­ni­za­cji reli­gij­nych. W tym samym mie­ście poja­wia się jedno ze zja­wisk, które być może ma istotny wpływ na pozy­cję tego kraju w ran­kin­gach głodu i ubó­stwa i przez które nazy­wane jest mia­stem wdów. Los kobiet … Continue reading Vrindavan – miasto wdów