Czym jest model Sharpe’a i jak zarobić więcej niż rynek? – Krótko o współczynniku Beta.

pexels-photo-277593

William Sharpe był jednym z twórców modelu rynku kapitałowego – CAPM, który przedstawiał zależność pomiędzy ryzykiem rynkowym a oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji. Jest to jeden z najpopularniejszych modeli rynku, którego punktem wyjścia był model jednowskaźnikowy, którego autorem również jest prof. Sharpe.

Model jednowskaźnikowy zakłada, że stopy zwrotu z akcji kształtują się na podstawie ogólnego czynnika, którego odzwierciedleniem są zmiany w pewnym wskaźniku rynku. Mówiąc prościej, na ceny akcji działa pewien czynnik (powiedzmy czynnik X), z którego wynikają zmiany wartości indeksu – na przykład WIG20. Co za tym idzie, zmiany na tym indeksie są związane ze zmianami cen akcji.

We wspomnianym modelu istotną rolę odgrywa tzw. współczynnik BETA. Wskazuje on o ile jednostek zmieni się cena akcji w związku ze zmianą wartości indeksu o jednostkę. Czyli o ile procent zmieni się cena akcji, jeśli np. WIG20 wzrośnie o 5% w danym okresie. Wskaźnik można wyliczyć dzieląc kowariancję stóp zwrotu akcji i rynku przez odchylenie standardowe stóp zwrotu tych akcji i rynku.

Znalezione obrazy dla zapytania beta wzór

Wartość Bety pokazuje w jakiś sposób zachowuje się dana spółka w stosunku do rynku (np. do WIG20). Interpretacja jest następująca:

  • Beta większa od 1 – stopa zwrotu z akcji wzrasta (lub spada) więcej niż wzrasta na stopa zwrotu rynku.
  • Beta większa od 0, mniejsza od 1 – stopa zwrotu akcji wzrasta słabiej niż stopa zwrotu rynku.
  • Beta równa 1 – stopa zwrotu z akcji i rynku rosną (spadają) tak samo.
  • Beta równa 0 – stopa zwrotu z akcji nie zmienia się w związku ze wzrostem(spadkiem) stopy zwrotu rynku.
  • Beta mniejsza od 0 – Stopa zwrotu akcji rośnie (spada), gdy spada(rośnie) stopa zwrotu rynku

Jak grać?

Model (lub współczynnik Beta akcji) można wykorzystać przede wszystkim do dywersyfikacji portfela (minimalizacji ryzyka związanego z inwestowaniem).

Sugeruje ona, że w momencie wzrostów na WIG20, inwestor powinien wybierać takie spółki, których Beta jest wyższa od 1 – w celu maksymalizacji zysków. Natomiast w momencie kiedy rynek zniżkuje, należałoby wybierać spółki z Betą pomiędzy 0 a 1 – by minimalizować straty, albo z Betą niższą od 0 aby spółka przynosiła zyski podczas spadku na indeksie. Jest to natomiast uogólnione założenie, które niezwykle ciężko zastosować inwestorowi indywidualnemu. Należy to traktować jako wskazówki, które mają na celu obniżenie ryzyka portfelowego.

Tekst na podstawie
1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2014
2. F. Reilly, K. Brown, Analiza Inwestycji i Zarządzanie Portfelem, PWE, Warszawa 2001

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s