Analiza funduszy inwestycyjnych: Wskaźnik Sharpe’a

numbers-money-calculating-calculationAnaliza funduszy inwestycyjnych może być czasochłonna. Czytanie raportów, sprawozdań, prospektów zajmuje dużo czasu. Istnieją jednak informację, które pozwalają wstępnie wybrać lub porównać potencjalnych kandydatów do portfela funduszy inwestycyjnych.

Opis

Wskaźnik Sharpe’a (Sharpe ratio) jest jednym z 3 wskaźników (obok wskaźników Jensena i Treynora) wykorzystywanych do badania wyników portfeli inwestycyjnych.[1] Pokazuje on ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka.[2]
Dwie cechy wskazują na jego przydatność w analizie funduszy inwestycyjnych:

  1. Uwzględnia całkowite ryzyko tzn. ryzyko specyficzne, – czyli zależne od podmiotu podejmującego decyzję, oraz systematyczne, – czyli rynkowe.[3]
  2. Stosuje się go do portfeli dobrze zdywersyfikowanych, a takimi można nazwać fundusze inwestycyjne.[4]

Wzór

Opisany jest on w następujący sposób[5]:

Przechwytywanie

Gdzie:
Rp – oczekiwana stopa zwrotu portfela
Rf – Stopa wolna od ryzyka dla tego samego okresu inwestycji co portfel „p”
σp – odchylenie standardowe stopy zwrotu portfela „p” (ryzyko)

Interpretacja

Co do zasady przyjmuje się, że im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym większa szansa na osiągniecie stopy dochodu wyższej niż oczekiwana przy danym ryzyku.[6] Wynika z tego, że wskaźnik powinien być przede wszystkim dodatni – im wyższy tym lepiej dla inwestora. Co istotne, jest to wskaźnik względny, więc służy raczej do porównywania funduszy o zbliżonym charakterze (np. dwa fundusze stabilnego wzrostu). Pozwala to inwestorowi wybrać spośród kilku funduszy o zbliżonym charakterze ten, który teoretycznie powinien dać lepszy wynik na relacji „ryzyko-zysk”.

Praktyka

W praktyce można wykorzystać stronę www.analizy.pl, która dla wielu TFI przedstawia gotowe wartości wybranych funduszy inwestycyjnych. Choć w tym momencie, nie są obliczone wartości dla wszystkich, to liczna grupa ma zaprezentowane zarówno wartość wskaźnika, jak i wartość dla grupy, oraz ocenę.

Bibliografia

  • [1] K. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2006, s. 256
  • [2] M. Ridley, How to Invest in Hedge Funds: An Investment Professional’s Guide, Kogan Page Publishers, 2004
  • [3] https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/na-poczatek/rodzaje_rynkowego_ryzyka
  • [4] F. Reilly, K. Brown, Analiza Inwestycji i zarządzanie portfelem, Tom II, PWE, Warszawa 2001, s. 672
  • [5] K. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2006, s. 257
  • [6] J. Schwager, Managed Trading: Myths & Truths, John Wiley & Sons, 1996, s. 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s