Teoria Gier – dwa przykłady

Ame­ry­kań­ski bar w latach 90tych XX wieku. W jego środku sły­chać Jazz oraz kule ude­rza­jące o sie­bie na stole bilar­do­wym. Przy sto­liku sie­dzi 5 przy­ja­ciół – mło­dych męż­czyzn. Gło­śno roz­ma­wiają i piją whi­sky. Do środka wcho­dzi piękna kobieta razem z 4 kole­żan­kami. Wysoka blon­dynka, w sza­rej ale ele­ganc­kiej dłu­giej spód­nicy. Wszy­scy wokół zwró­cili na nią uwagę. Rów­nież pię­ciu męż­czyzn sku­piło na niej … Continue reading Teoria Gier – dwa przykłady

Vrindavan – miasto wdów

Vrin­da­van to mia­sto w Indiach liczące około 50 tys. osób. Poło­żone 150 km od Delhi. Święte mia­sto hin­du­izmu, w któ­rym Kryszna spę­dzał dzie­ciń­stwo. Sły­nie z licz­nych świą­tyń i sie­dzib orga­ni­za­cji reli­gij­nych. W tym samym mie­ście poja­wia się jedno ze zja­wisk, które być może ma istotny wpływ na pozy­cję tego kraju w ran­kin­gach głodu i ubó­stwa i przez które nazy­wane jest mia­stem wdów. Los kobiet … Continue reading Vrindavan – miasto wdów

Rynek pracy – aspekty

Może zacznę od wyjaśnienia… to, co jest poniżej to nie są moje wymysły (w większości). Znaczna część tekstu oparta jest o książkę Anthonego Atkinsona „Nierówności. Co da się zrobić?”, a dokładnie o jeden rozdział poświęcony rynkowi pracy. Do rzeczy - przyjmuje się, że rynek pracy jest rynkiem jak każdy inny (rynek marchewki, tabletów, samochodów). Krzyżujący … Continue reading Rynek pracy – aspekty

Czym jest model Sharpe’a i jak zarobić więcej niż rynek? – Krótko o współczynniku Beta.

William Sharpe był jednym z twórców modelu rynku kapitałowego – CAPM, który przedstawiał zależność pomiędzy ryzykiem rynkowym a oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji. Jest to jeden z najpopularniejszych modeli rynku, którego punktem wyjścia był model jednowskaźnikowy, którego autorem również jest prof. Sharpe. Model jednowskaźnikowy zakłada, że stopy zwrotu z akcji kształtują się na podstawie ogólnego … Continue reading Czym jest model Sharpe’a i jak zarobić więcej niż rynek? – Krótko o współczynniku Beta.

Trzy koncepcje dywidendy. – A. Damodaran

Trzy koncepcje dywidendy Istnieje książka, która miała ogromny wpływ na moje postrzeganie inwestycji na giełdzie. Jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o inwestowanie w oparciu o fundamenty przedsiębiorstwa oraz dobór spółek do portfela długoterminowego.   „Inteligentny Inwestor” Benjamina Grahama, miał pierwsze wydanie w 1949 roku jednak po mimo swojego wieku, książka wciąż wydaje się być aktualna. … Continue reading Trzy koncepcje dywidendy. – A. Damodaran

Księżyc, Św. Mikołaj i cykle na rynku.

„(…) faraon miał sen. Stał nad Nilem. I oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. Faraon przebudził … Continue reading Księżyc, Św. Mikołaj i cykle na rynku.

Ekonomia w Szczęściu

Ponad 2 tysiące lat temu powstał kierunek filozoficzny, który był podstawą dla wielu inspiracji ekonomicznych dzisiejszych czasów. Kierunek, który badał istotę szczęścia i szukał drogi do jego osiągnięcia przez przyjemności i rozkosz. Twórcą tego nurtu był Epikur, od którego wziął nazwę ten kierunek filozoficzny.[1] Przyjmuje się, że początki ekonomii mają miejsce w XVIII wieku za … Continue reading Ekonomia w Szczęściu